Informació sobre sol·licitud de vetlladors/es

Convocatòria per a la concessió d’ajuts consistents en l’assignació de personal de suport especialitzat del servei d’atenció a la diversitat, en els casals d’estiu 2024

Convocatòria per assignar personal de suport especialitzat per atendre els infants amb necessitats educatives especials (discapacitat física, intel·lectual, sensorial, trastorn de l’espectre de l’autisme TEA, trastorn greu de conducta, trastorn mental i/o malalties degeneratives greus i minoritàries).

Els infants als que es destina aquest ajut han d’estar empadronats a la Garriga i inscrits als casals d’estiu organitzats per l’Ajuntament de la Garriga, o bé, per entitats sense ànim de lucre inscrites al  Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al registre d’entitats de l’Ajuntament de la Garriga.

Es garanteix l’assignació del servei a totes aquelles sol·licituds que reuneixin els requisits previstos.

Termini de presentació de sol·licituds: del 30 d’abril al 14 de maig (ambdós inclosos)

Podran beneficiar-se del servei d’atenció a la diversitat els infants que reuneixin les següents condicions:

·         Haver cursat algun dels nivells educatius entre I3 d’educació infantil a 4t d’Educació Secundària, o estudis post-obligatoris (fins a 17 anys) i estar empadronats a la Garriga.

·         Estar inscrits als casals de lleure organitzats per l’Ajuntament de la Garriga, o bé, entitats sense ànim de lucre inscrites al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al registre d’entitats de l’Ajuntament de la Garriga.

·         Estar escolaritzats en alguna de les següents alternatives:

o   una escola ordinària i que tinguin assignada una vetlladora, durant l’horari lectiu.

o   una escola ordinària amb suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI).

o   una escola d’educació especial.

Per a més informació i per accedir al tràmit:

Ajuntament de la Garriga/Convocatòria de concessió d’ajuts per a l’assignació de personal de suport especialitzat del servei d’atenció a la diversitat en els casals d’estiu 2024

Salutacions,